Bangkeaw_DOPH


ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้าง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) Download
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน Download
รับสมัครลูกจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) Download
รับสมัครลูกจ้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) Download
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องมือวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน Download
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน Download
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร Download
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) Download
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 สสอ บางแก้ว Download
จัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download

ภาพ - กิจกรรมต่างๆ สสอ.บางแก้ว
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยในเวลา 09.15 น. ประธานในพิธี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานมูลนิธิพอ.สว.ประจำจังหวัดพัทลุง เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อ่านต่อ...
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุนทร คงทองสังข์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายบุญเรือง ขาวนวล อาจารย์ประจำภาควิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง คณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อ่านต่อ...
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว นางถนอมขวัญ เบื้องบน หัวหน้ากลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางแก้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยทีมควบคุมโรค (CDCU) อำเภอบางแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) อ่านต่อ...
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว มอบหมายให้ นางมาธุพร พลพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางจินดาพัฒน์ แม่ลิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และทีมควบคุมโรค (CDCU) อำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา อ่านต่อ...
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายเขมพล อุ๊ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และประชาชน ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) บริเวณตลาดน้ำปากพล ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และให้การสนับสนุน ชุด PPE จำนวน 20 ชุด อ่านต่อ...
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว นางจินดาพัฒน์ แม่ลิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน พร้อมด้วยทีมควบคุมโรค (CDCU) อำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และคัดกรองเชิงรุกในชุมชนโดยใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) เบื้องต้น (ATK) จำนวน 75 ราย อ่านต่อ...
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว พร้อมด้วยทีมควบคุมโรค (CDCU) อำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) การใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เบื้องต้น (ATK) และคัดกรองคันหากลุ่ม เสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลนาปะขอ เพื่อตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม อ่านต่อ...